Контрольно-аналітична діяльність керівника

Контрольно-аналітична діяльність

як одна з основних функцій управління дошкільним закладом

 

(Виступ завідувача Сівтунової В.М. під час семінара-практикума з питань управлінської діяльності для слухачів курсів завідувачів ХАНО 10.05.2012)

 

          Дитячий садок за своєю формою, змістом і структурою є складним виховним закладом, і керівництво їм повинно здійснюватися на основі принципів і положень науки управління.

         Управління передбачає вміле використання існуючих закономірностей, створення добре продуманої системи взаємозв'язків і вимагає, щоб процеси, залежні від керівника, не протікали без його втручання. Управляти дошкільною установою - це означає цілеспрямовано впливати на педагогічний колектив (а через нього на виховно-освітній процес) для досягнення максимальних результатів у галузі виховання дітей дошкільного віку.

         Весь організаційний цикл процесу управління спрямований на реалізацію  запланованих результатів діяльності. Виробляючи модель циклу управління для конкретних умов освітньої установи, варто брати до уваги ті управлінські дії, що є визначальними в діяльності  кожного керівника навчальним закладом. Цикл управління сучасного керівника можна охарактеризувати такою послідовністю дій:

1. Аналіз проблем, сприятливих можливостей для розвитку та їхнього впливу на діяльність закладу; визначення мети діяльності закладу.

2. Розробка стратегії і тактики досягнення поставленої мети; розроблення підходів до вирішення проблем і вибору варіантів; аналіз можливих наслідків запланованої діяльності; вибір кращої альтернативи.

3. Встановлення конкретних завдань для колективу.

4. Розробка та вибір ефективних методів управління закладом.

5.Організація і контроль за головними напрямами діяльності й розвитком закладу.

6.Аналіз і оцінка ефективності прийнятих рішень, результатів їх виконання.6. Оцінювання міри досягнення мети; виявлення найважливіших тенденцій і можливих збоїв  у діяльності закладу.

7. Повторення кількох або всіх перелічених етапів( при необхідності).

         Сьогодні більш конкретно ми зупинимось на такій функції управління, як контроль.

       Навчально-виховний  процес в дошкільному закладі вимагає, щоб ним керували. А це можливо тільки в тому випадку, якщо завідувач добре знає стан справ у керованому дошкільному закладі, якщо йому відомі можливості своїх помічників, якщо він знає всі особливості освітньо-виховного процесу. Умовою для цього є чітко організований потік оперативної інформації.

        Дотримання норм взаємовідносин між співробітниками, певний ритм роботи установи, що сприяє виконанню плану, забезпечує контроль.

      Контроль в дошкільному закладі - це система спостережень і перевірок відповідності освітньо-виховного процесу планам, наказам, а також програмі.

      Відсутність системи контролю викликає стихійність у його здійсненні. Усуваючись від контролю або здійснюючи його не систематично, завідувач втрачає можливість оперативно втручатися в хід виховного процесу, керувати ним.

       Контроль є найважливішим чинником виховання молодих кадрів, посилення особистої відповідальності молодого фахівця за виконання своїх обов'язків. Він дозволяє також встановити, чи все в дошкільному закладі виконується відповідно до прийнятого рішення, виявити відхилення і їх причини, визначити шляхи і методи усунення недоліків. За відсутності контролю за виконанням раніше прийнятих рішень всі інші види його малоефективні. Таким чином, контроль має бути регулярним, систематичним, дієвим і голосним.

      Контроль завідувача повинен бути предметним і конкретним, його здійснення - відповідати складеного плану-графіку на тиждень або місяць.  Вибір форм контролю багато в чому залежить від часу його проведення.

      Наприклад, відвідуючи на початку року заняття в різних вікових групах, завідувач надає особливого значення контролю за тим, як вихователь знає програму; які посібники і атрибути приготував, який дидактичний матеріал підібрав; якою додатковою методичної та дитячою літературою своєму розпорядженні; які теми і розділи програми вважає більш важкими для засвоєння; чи відвідали вихователі новоприбулих дітей вдома; чи всі відомості про батьків зібрані і ін. Для цього використовуємо різні схеми контролю, як для аналізу роботи педагогічного колективу, так і для технічного персоналу.

       Форми контролю можуть бути різноманітними: вивчення документації і календарних планів, бесіди з вихователями та наступне відвідування групи, перевірка наявності та справності обладнання.

         Від того, які вимоги на початку навчального року пред'явить керівник до вихователів та іншим співробітникам дитячого саду, багато в чому залежатимуть подальші успіхи в роботі установи. Існує кілька видів контролю: попереджувальний, тематичний, фронтальний, порівняльний, оглядовий.

         Мета попереджувального, або попереднього, контролю полягає в тому, щоб попередити можливі помилки в роботі вихователя. Він застосовується в основному по відношенню до початківців або знову надійшли співробітникам. Завідувач аналізує календарний план, спостерігає за роботою вихователя протягом дня, перевіряє його готовність до роботи (наявність наочних посібників, обладнання педагогічного процесу).

      Тематичний контроль має на меті привернути увагу колективу до певним завданням дидактичного, методичного, виховного характеру, які в даному дитячому саду вирішуються недостатньо успішно. Це найпоширеніший вид контролю в дошкільних установах. Він проводиться також з метою перевірки виконання розділів програми окремими вихователями.

         У ході перевірки встановлюється, чи володіє вихователь методикою проведення занять з даного розділу програми, чи правильно обладнаний педагогічний процес при виконанні програми з даного розділу, який рівень знань дітей, які вміння і навички сформовані у них в даному виді діяльності, чи відповідає це вимогам програми, наскільки самостійні діти та інше. У результаті тематичної перевірки у керівника повинне бути повне уявлення про те, як проводиться в групі робота з даного розділу програми.  Такий контроль вимагає від перевіряючого знання різних методик дошкільного виховання, сучасних досліджень, новинок методичної літератури. За  тиждень до запланованого проведення тематичного контролю видається наказ «Про організацію проведення тематичного вивчення  .....». Проводиться підготовка до проведення тематичного контролю. Далі відбувається тематичний контроль, відповідно до розробленого плану. Після чого проводиться аналіз та узагальнення результатів контролю, які оформлюються у вигляді аналітичної довідки (виконує вихователь-методист). Далі результати аналізу обговорюються на педраді і, наприкінці, після колегіального обговорення керівник приймає  управлінське рішення – наказ, в якому визначає  основні причин успі­хів (недоліків); розробляє рекомендації щодо поліпшення роботи та визначає конкретні строки для виконання заходів, що сприятимуть покращенню роботи з визначеного питання.

        Фронтальний контроль передбачає всебічну, глибоку перевірку роботи вихователя. Такий контроль передбачає відвідування групи протягом декількох днів. Краще, коли фронтальній перевірці піддаються обидва вихователя, працюють в одній і тій же віковій групі. У цьому випадку можна встановити наступність методів педагогічного впливу, узгодженість у роботі педагогів між собою, з дітьми, нянями і батьками, виявити сильні і слабкі сторони в роботі кожного, допомогти їм скоординувати роботу.

         У процесі фронтального контролю вивчаються календарні плани, документація групи, робота з батьками, педагогічної кваліфікації, участь у громадському житті колективу. Здійснення фронтального контролю відбувається за таким самим алгоритмом, як і тематичний контроль, лише коло питань, які будуть вивчатись, значно ширше, ніж під час тематичного контролю.

        Порівняльний контроль необхідний для зіставлення результатів роботи вихователів з ​​виконання різних розділів програми. Такий контроль дозволяє виявити різницю в роботі вихователів паралельних груп. Наприклад, завідувач, переглядаючи дитячі малюнки двох підготовчих до школи груп, зауважує, що вони дуже відрізняються і за технікою виконання, і за сюжетами. Щоб з'ясувати, чому це так, він перевіряє, як ведеться робота з навчання дітей малюванню, який вплив педагога на розвиток образотворчого творчості дітей в паралельних групах. У результаті перевірки встановлює, що один вихователь слабко володіє методикою навчання дітей образотворчої діяльності, до того ж у цю групу потрапили діти, які не відвідували раніше дитячий садок.  Відповідно до цих причинами, що викликають відставання дітей у малюванні, завідувач виробляє пропозиції, які повинні виправляти існуюче становище. У даному випадку - це вивчення досвіду колег, які успішно працюють поруч, більш активне залучення дітей до малювання у вільний час, відвідування семінару з оволодіння практичними навичками малювання, тощо Порівняльний контроль використовується і з метою порівняння роботи двох вихователів з однієї групи.

        Оглядовий контроль слід розглядати як різновид тематичного контролю. Він дає уявлення про роботу педагогічного колективу на якомусь певному етапі, в якийсь момент. Наприклад, може бути перевірена готовність усіх вихователів до робочого дня або до перших днів роботи з дітьми в новому навчальному році; виявлені найбільш успішні методи в роботі кожного вихователя до кінця навчального року.  Завідувач повинен дбати про створення умов для строго виконання режиму дня.

         Підсумком оглядового контролю може бути співбесіду, запис пропозицій у спеціально зошити, де аналізується робота педагогів.  Перевірка роботи вихователів вимагає від керівника ретельної підготовки. Перш за все, необхідно встановити мету перевірки, яка повинна визначатися основними завданнями, поставленими перед колективом на поточний навчальний рік, а також необхідністю, виявилася, в процесі роботи. Перевірка пройде цілеспрямовано, якщо буде розроблено план.

         Процес підготовки включає і планування всіх видів контролю у річному плані роботи дошкільного закладу. Вихователі вже на початку навчального року знають, чия робота і що саме в ній буде перевірятися протягом року.  Знання теми і строків перевірки мобілізує їх на самостійне виявлення своїх недоліків, на пошук шляхів їх подолання.

         Завідувач, попереджає вихователя про перевірку заздалегідь, але це не виключає контролю і без попередження. Завідувач має право в будь-який час контролювати роботу вихователя, дотримуючись правило: не робити йому зауважень з приводу роботи в присутності дітей, батьків, сторонніх.

         Методи контролю - це, перш за все, спостереження за діяльністю вихователя і дітей, ознайомлення з календарним планом і з записами обліку роботи вихователя, Вивчення дитячих робіт, бесіди з вихователями та дітьми.

 Спостереження за діяльністю педагога і дітей є основним методом контролю. У процесі спостереження фіксуються і оцінюються прийоми і методи роботи вихователя, реакція дітей, ведеться хронометраж.

         Одне із завдань контролю - перевірка виконання інструктивно-методичних документів, пропозицій інструктують осіб, а також виконання рішень педрад за підсумками попередніх перевірок. Важливим завданням є вивчення кругозору педагога, його духовних інтересів, з'ясування того, чим він живе, що читає, як стежить за досягненнями науки, культури, яке місце в його духовному житті займає мистецтво тощо.