Щасливе дитинство

 

ПРАВА  ДИТИНИ

 


 

ЗАКОНОДАВЧЕ  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  ПРАВ  ДІТЕЙ  В  УКРАЇНІ

 

 

МІЖНАРОДНЕ  ЗАКОНОДАВСТВО  З  ПРАВ  ДИТИНИ

 

         У 1924 році міжнародне співтовариство започаткувало спробу спільної допомоги дітям - в Женеві було прийнято  першу Декларацію прав дитини.

       У 1959 році Організацією Об’єднаних націй розроблена і втілена   в   життя   нова  Декларація прав дитини, в якій були проголошені соціальні і правові принципи, що стосуються захисту   і благополуччя дітей.

 

 

                          

         Конвенція ООН про права дитини була прийнята  у Нью-Йорку Генеральною Асамблеєю ООН 20 листопада  1989  року.

       Текст Конвенції про права дитини готувався, обговорювався та узгоджувався більше десяти років. Цей особливий документ було ратифіковано 191 країною світу.

        Конвенція ООН про права дитини містить 54 статті. В них зазначено 40 прав, які має дитина.

 

      
         Конвенція ООН про права дитини набула чинності  в Україні з 27 вересня 1991 року і з цього часу є частиною національного законодавства.

 

    

      

Декларація – документ, у якому викладено важливі правила, обв’язки для всіх людей, урочисте  проголошення урядом певних принципів.

 

Конвенція – угода, договір між державами з певних питань.

  

   1991 – прийнято Закон України «Про освіту».

 

 

   У 1993 році в Києві створено Всеукраїнський комітет захисту дітей.

 

 

   1996 – прийнято Конституцію України.

  

 

    Згідно з Конвенцією у квітні 2001 року прийнято Закон України «Про охорону дитинства».

 

 

ВИЗНАЧЕННЯ  ПОНЯТТЯ  "ДИТИНА"

       

           Згідно з міжнародно-правовими стандартами та законодавством України дитиною є людина віком до 18 років.

 

 

ДІТЯМ  ПРО  ПРАВА  ДИТИНИ

 

 

Дитя моє, права дитини

Ти мусиш вивчити сумлінно.

 

Це так потрібно, так важливо

Напевно знати в наші дні:

Коли з тобою справедливо

Вчиняють, а коли і ні.

 

Тож прочитай, завчи напам’ять.

Порадь і друзям прочитать.

Хай прочитають тато й мама.

Закони всім потрібно знать.

 

 

(видання «Знай свої права, дитино» -К: Махаон – Україна -2000).

 

ТВОЇ  ПРАВА,  ДИТИНО

 

ВСІ  ДІТИ  МАЮТЬ  ЗНАТИ  СВОЇ  ПРАВА

 

 

         Всі діти мають знати свої права.

         Держава зобов'язана якнайширше знайомити як дорослих, так і дітей з положеннями Конвенції про права дітей.

Ст. 42 Конвенції ООН про права дитини

 

ПРАВА  ТА  ОБОВ'ЯЗКИ  В  СЮЖЕТАХ  КАЗОК

Я  МАЮ  ПРАВА

 

 

 

 

 

 

 

 

БАТЬКАМ  ПРО  ПРАВА  ДИТИНИ

 

ІНФОРМАЦІЯ  ДЛЯ  БАТЬКІВ
СТАТТІ  КОНВЕНЦІЇ  ООН  ПРО  ПРАВА  ДИТИНИ

          

        Метою Конвенції ООН про права дитини є встановлення стандартів для захисту дітей від зневаги та образ, з якими вони стикаються до певної міри щодня в усіх країнах. В ній беруться до уваги різні культурні, політичні та економічні особливості держав. На першому плані в цьому документі стоять інтереси самої дитини.

         Права, викладені в Конвенції, умовно можна поділити на три частини:

Забезпечення: право володіти певними речами, отримувати певні послуги та мати доступ до того й того (мова йде про ім’я та громадянство, медичний догляд, освіту, відпочинок та ігри, опікування інвалідами та сиротами).
Захист: право бути захищеним від дій, що завдають шкоди дитині (наприклад, від розлучення з батьками, залучення до воєнних дій, комерційної чи сексуальної експлуатації, фізичного чи психічного знущання).
Участь: Дитина має право бути почутою, коли приймають рішення, що стосуються її життя. Підростаючи, дитина повинна мати дедалі більше можливостей брати участь у житті суспільства, готуватися до самостійного життя (наприклад, користуватися свободою думки та слова, вибору культури, релігії та мови).

 

Стаття 1: Визначення (дефініція) дитини

Дитиною є кожна людська істота до досягнення нею 18-річного віку, якщо за законом, застосовуваним до такої дитини, вона не досягає повноліття раніше.

Стаття 2: Принцип недискримінації

Кожна дитина повинна бути наділена всіма правами без дискримінації. Всі діти без винятку повинні перебувати під захистом держави. Держава має обов’язок захищати дитину вид  усіх форм дискримінації.

Стаття 3: Якнайповніше забезпечення інтересів дитини

У всіх діях щодо дітей першочергова увага повинна приділятися якнайповнішому забезпеченню інтересів дитини.

Стаття 4: Здійснення прав

Обов’язок держави – забезпечити здійснення прав дитини, викладених у цій Конвенції.

Стаття 5: Права та обов’язки батьків, сім’ї та громади

Держава повинна поважати право батьків та сім’ї на виховання дитини.

Стаття 6: Життя, виживання та розвиток

Дитина має право на життя; обов’язком держави є забезпечити виживання та розвиток дитини.

Стаття 7: Ім’я та громадянство

З моменту народження дитина має право на ім’я і набуття громадянства, а також право знати своїх батьків і право на їхнє піклування.

Стаття 8: Збереження ідентичності

Держава зобов’язана допомогти дитині відновити свою ідентичність, якщо дитина була незаконно її позбавлена.

Стаття 9: Принцип нерозлучення з батьками

Дитина має право підтримувати контакти зі своїми батьками у випадку розлучення з ними. Коли таке розлучення спричинене затриманням, ув’язненням чи смертю когось із батьків, держава повинна надати дитині чи батькам інформацію щодо місця перебування відсутнього члена сім’ї.

Стаття 10: Возз’єднання сім’ї

Прохання про виїзд із країни чи в’їзд до неї з метою возз’єднання сім’ї повинні розглядатися гуманним чином. Дитина має право підтримувати регулярні контакти з обома батьками, якщо ті живуть у різних країнах.

Стаття 11: Незаконні переміщення та неповернення дітей

Держава повинна вживати заходів для боротьби з викраденням дітей партнером чи третьою стороною.

Стаття 12: Висловлення поглядів

Дитина має право на висловлення своїх поглядів і на те, що її погляди братимуться до уваги.

Стаття 13: Свобода на самовираження та інформацію

Право шукати, отримувати та передавати інформацію в різних формах, в тому числі у мистецькій, письмовій чи друкованій формах.

Стаття 14: Свобода думки, совісті та релігії

Держави повинні поважати права та обов’язки батьків спрямовувати розвиток дитини у сфері її думки, совісті та релігії відповідно до здібностей дитини, які розвиваються.

Стаття 15: Свобода асоціацій

Дитина має право на свободу асоціацій та мирних зборів.

Стаття 16: Особисте життя, честь, гідність

Жодна дитина не може бути об’єктом втручання в здійснення її права на особисте і родинне життя, недоторканність житла, таємницю кореспонденції.

Стаття 17: Доступ до інформації та засобів масової інформації

Дитина повинна мати доступ до інформації з різноманітних джерел; слід заохочувати засоби масової інформації приділяти особливу увагу меншинам, а також захистові дитини від шкідливих для неї матеріалів.

Стаття 18: Батьківська відповідальність

Обоє батьків несуть відповідальність за виховання дитини. Держава повинна надавати батькам належну допомогу у вихованні дітей.

Стаття 19: Насильство та недбале поводження (з боку сім’ї чи опікунів)

Держава має обов’язок захищати дітей від усіх форм насильства. Сюди входять соціальні програми та інші форми боротьби проти жорстокого поводження з дитиною.

Стаття 20: Догляд за дитиною в разі відсутності батьків

Законодавство повинно гарантувати право дитини на догляд в разі відсутності батьків, причому держава, забезпечуючи таке право, зобов’язана належним чином враховувати етнічне походження, релігійну і культурну належність і рідну мову дитини.

Стаття 21: Всиновлення

Держави повинні забезпечити; щоб питанням усиновлення дитини займалися лише компетентні органи. Всиновлення в іншій країні може прийматися до розгляду лише тоді, коли неможливо вирішити це питання на національному рівні.

Стаття22: Діти-біженці

Діти-біженці потребують спеціального захисту. Держави повинні співпрацювати з міжнародними компетентними організаціями з питання захисту такої дитини та допомагати дітям, що відлучені від своїх родин, віднайти їх.

Стаття 23: Діти-інваліди

Діти-інваліди мають право на особливе піклування та освіту, щоб мати змогу вести в суспільстві гідне і повноцінне життя.

Cтаття 24: Охорона здоров’я

Дитина має право на послуги системи охорони здоров’я і на засоби лікування хвороб та відновлення здоров’я, а також на поступову заборону традиційних методів лікування, які негативно впливають на здоров’я дитини.

Стаття 25: Періодичний перегляд опікунства

Дитина, яка віддана під опіку, захист чи лікування, має право на періодичний перегляд якості такого піклування.

Стаття 26: Соціальне забезпечення

Дитина має право на соціальне забезпечення.

Стаття 27: Рівень життя

Батьки несуть відповідальність за надання дитині належних умов життя, потрібних для її розвитку, навіть тоді, коли один із батьків живе поза межами країни проживання дитини.

Стаття 28: Освіта

Держава визнає право дитини на безплатну початкову освіту, доступність професійного навчання та дбає про зниження кількості учнів, які залишили школу.

Стаття 29: Мета навчання

Освіта повинна бути спрямована на розвиток дитини та її талантів, підготовку до самостійного життя, виховання поваги до прав людини, а також до культурних та національних цінностей країни, в якій дитина проживає, а також цінностей інших народів.

Стаття 30: Діти національних меншин та корінного населення

Дитина, яка належить до якоїсь національної меншини чи до корінного населення, має право виховуватися у своїй культурі, а також послуговуватися рідною мовою.

Стаття 31: Відпочинок і дозвілля

Дитина має право брати участь в іграх і розважальних заходах та брати участь у культурному житті і займатися мистецтвом.

Стаття 32: Економічна експлуатація

Дитина має право на захист від експлуатації та шкідливих для її здоров’я видів робіт.

 

Стаття 33: Наркотичні та психотропні речовини

Держава повинна захищати дитину від незаконного вживання наркотичних засобів та психотропних речовин і не допускати використання дітей у виробництві таких речовин та торгівлі ними.

Стаття 34: Сексуальна експлуатація

Держава повинна захищати дитину від сексуальної експлуатації, зокрема від проституції та використання дітей у виробництві порнографічної продукції.

Стаття 35: Викрадення, торгівля та контрабанда

Держава зобов’язана не допускати викрадення дітей, торгівлі чи контрабанди ними.

Стаття 36: Інші форми експлуатації

Держави зобов’язані захистити дітей від усіх форм експлуатації.

Стаття 37: Тортури, смертна кара, позбавлення свободи

Держава має обов’язок піклуватися про дітей, що перебувають в ув’язненні.

Стаття 38: Збройні конфлікти

Держава повинна забезпечити, щоб діти до 15 років не брали прямої участі у воєнних діях. Держава не повинна призивати на військову службу дітей до 15 років.

Стаття 39: Відновлення і реінтеграція

Держава повинна сприяти освіті, фізичному і психологічному відновленню та поверненню до повноцінного соціального життя дітей, які стали жертвами експлуатації; катувань чи збройних конфліктів.

Стаття 40: Підліткова злочинність

Поводження держави з підлітками, які порушили кримінальне законодавство, повинно сприяти відновленню гідності дитини.

Стаття 41: Права дитини в інших документах

Ніщо в цій Конвенції не заперечує ті положення інших документів, які сприяють захисту дітей більшою мірою.

Стаття 42: Інформування про положення Конвенції

Держава зобов’язана ознайомити дорослих та дітей з положеннями цієї Конвенції.

Статті 43 – 54: Застосування

В цих статтях йдеться про обов’язок Комітету ООН з прав дитини наглядати за втіленням у життя цієї Конвенції.

Назви статей подаються тут тільки для того, щоб полегшити посилання на відповідні статті. Ці назви не є частиною затвердженого тексту (ЮНІСЕФ – Великобританія).

Інформація  запозичена: http://teacher.at.ua/publ/konvencija_pro_prava_ditini_skorochenij_variant/38-1-0-6653

 

КОЛИ  ПОРУШУЮТЬСЯ  ПРАВА  ДИТИНИ

 

ПРАВА  ДИТИНИ  В  СІМ'Ї

 

СТОРІНКАМИ  КОНВЕНЦІЇ  ООН  ПРО  ПРАВА  ДИТИНИ

 

 

        

 

   НЕВІД'ЄМНЕ  ПРАВО  НА  ЖИТТЯ

 

 

 

         Життя кожної дитини є найціннішим не тільки для батьків. кожна держава має забезпечувати виживання та здоровий розвиток дітей - своїх маленьких громадян.

 

Ст. 6 Конвенції ООН про права дитини

 

 

 

КРИЛАТІ  ВИСЛОВИ

 

 

 

 

 

 

 

 

          Правильне виховання – це наша щаслива старість, погане виховання – це наше майбутнє горе, це наші сльози, це наша провина перед іншими людьми, перед усією країною

 

А.С.Макаренко

 

 

 

         

 

 

         Сім’я – це та первинна середа, де людина повинна навчитися творити добро.

 

В.А.Сухомлинський

 

 

 

       

         

         

 

 

         Виховання дитини – це не мила забава, а справа, в яку слід вкласти зусилля безсонних ночей, капітал тяжких переживань і багато думок

 

Януш Корчак

 

 

 

 

        

 

 

 

         Краща школа життя – сім’я.

 

С.Смайлс

 

 

 

 

 

 

 

  КАЛЕНДАР

 

1  ВЕРЕСНЯ  -  ДЕНЬ  ЗНАНЬ