Основні напрямки діяльності

Місія  закладу дошкільної освіти: створення безпечних, комфортних, оптимальних умов для отримання вихованцями якісної дошкільної освіти.

 

Робота закладу дошкільної освіти спрямована на:

- забезпечення всебічного розвитку дитини дошкільного віку відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб;

- формування у дитини дошкільного віку моральних норм, набуття нею життєвого соціального досвіду;

 

та реалізацією завдань дошкільної освіти:

- збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дитини;

- виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;

- формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду;

- виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;

- здійснення соціально-педагогічного патронату сім’ї.

 

ЗАВДАННЯ НА 2018/2019 НАВЧАЛЬНИЙ РІК ТА ОЗДОРОВЧИЙ ПЕРІОД 2018 РОКУ

 

         Продовжуючи роботу з реалізації загальної районної методичної теми «Підвищення якості освіти через зростання професійної компетентності педагогічних працівників, удосконалення науково-методичного супроводу викладання предметів», враховуючи інструктивно-методичні рекомендації Міністерства освіти і науки  України від 13.06.2018 № 1/9-322 «Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2018/2019 навчальному році», досягнення та перспективи розвитку закладу та виходячи з аналізу роботи за минулий навчальний рік, колектив закладу дошкільної освіти визначив такі основні завдання на 2018/2019 навчальний рік:

 

 1. Удосконалювати роботу з національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку шляхом формування у дошкільників цілісної системи уявлень і елементарних понять про загальнолюдські й національні морально-духовні цінності, формування змалку національної самосвідомості, патріотичних почуттів.
 2. Продовжити  роботу з формування мовленнєвої компетентності дошкільників шляхом упровадження ігрових прийомів навчання.
 3. Активізувати фізкультурно-оздоровчу роботу шляхом продовження створення умов для організації спортивних ігор та впровадження здоров’язберігаючих технологій (су-джок-терапії, пісочної терапії,  казкотерапії, фітбол-гімнастики тощо).

 

Для підвищення якості дошкільної освіти, забезпечення її сталого інноваційного розвитку в 2018/2019  навчальному році  спрямувати діяльність педагогічного колективу на формування різнобічно розвиненої, духовно багатої, оптимістично та патріотично налаштованої особистості, починаючи з перших років життя дитини і завершуючи її вступом до школи. З  цією метою  педагогічним колективом також  визначені  і пріоритетні завдання  роботи закладу:

 • забезпечення фізичного, психічного і соціального розвитку дітей раннього віку (від 1 до 3 років), їх безболісної адаптації до змінних умов життя та успішного входження у соціальне середовище шляхом створення в закладі здоров’язберігаючого середовища та предметно-розвивального простору;
 • підвищення рівня якості дошкільної освіти шляхом реалізації Освітньої програми для дітей віком від 2 до 7 років «Дитина», спрямовуючи творчий потенціал педагогів на створення організаційно-педагогічних умов для повноцінної та змістовної життєдіяльності дошкільників;
 • сприяння становленню особистості дошкільника як громадянина України;
 • ознайомлення дошкільників з народними традиціями та мистецтвом народним майстрів;
 • забезпечення наступності змісту дошкільної та початкової освіти, відповідність Базового компонента дошкільної освіти віковим особливостям дітей старшого дошкільного віку та вимогам концептуальних засад реформування Нової української школи;
 • об’єднати зусилля педагогічних колективів закладів дошкільної і загальної середньої освіти та батьківської громадськості для забезпечення успішного та психологічно виваженого для дитини переходу від дошкільної до початкової освіти;
 • забезпечення матеріальних та соціальних гарантій професійної самореалізації педагогів, соціальний захист усіх учасників освітнього процесу;
 • підвищення мотивації  педагогів  на  оволодіння  інноваційними  педагогічними  технологіями  навчання; формування інноваційного мислення у вихователів закладу;
 • здійснення моніторингових досліджень зростання професійних досягнень педагогічних працівників  з  подальшим  застосуванням  результатів під  час  атестації;
 • оптимізація системи методичної роботи;
 • інформатизація управлінської діяльності, роботи служб, освітнього процесу;
 • активізація роботи щодо підвищення ІКТ - компетентностей всіх педагогічних працівників;
 • використання здоров’язберігаючих технологій в  управлінні, навчанні  та  вихованні; 
 • підвищення відповідальності  педагогів  за  якість   навчальних результатів;
 • залучення педагогів до вивчення особливостей особистості кожної дитини, застосування на практиці ефективних методів і прийомів, що сприяють її індивідуальному розвитку;
 • підвищення експертних навичок молодих педагогів;
 • спрямування роботи колективу на розвиток професійної майстерності педагогів щодо формування духовно-моральних цінностей особистості (методична тема педагогічних колективів закладів освіти Київського району);
 • підвищення результативності і якості проведення освітнього процесу шляхом індивідуального підходу до дітей через використання диференційованих завдань;
 • оптимізація роботи з батьками, як учасників освітнього процесу на засадах взаємодії і співпраці.