Основні напрямки діяльності

Місія  закладу дошкільної освіти: створення безпечних, комфортних, оптимальних умов для отримання вихованцями якісної дошкільної освіти.

 

Робота закладу дошкільної освіти спрямована на:

- забезпечення всебічного розвитку дитини дошкільного віку відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб;

- формування у дитини дошкільного віку моральних норм, набуття нею життєвого соціального досвіду;

 

та реалізацією завдань дошкільної освіти:

- збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дитини;

- виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;

- формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду;

- виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;

- здійснення соціально-педагогічного патронату сім’ї.

 

Пріоритетними напрямками роботи є:

- створення розвивального життєвого простору, найсприятливішого для гармонійного і різнобічного розвитку, системного виховання і навчання дітей в ранній та передшкільний період;

- осучаснення та гуманізація освітнього процесу на основі особистісно-орієнтованої моделі виховання і навчання,  впровадження нових форм діяльності закладу в умовах модернізації дошкільної освіти;

- впровадження передових педагогічних ідей, розробок, новітніх технологій, що сприяють ефективному розвитку пізнавальних здібностей малюків в різних видах дитячої діяльності;

- формування  життєвої компетентності малюків за освітніми лініями «Особистість дитини», «Дитина в соціумі», «Дитина в природному довкіллі», «Дитина в світі культури», «Гра дитини», «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Мовлення дитини»;

- охорона життя і здоров’я дітей, оновлення та удосконалення форм, змісту, методів фізкультурно-оздоровчої роботи і шляхів формування у дошкільників ціннісного ставлення до власного здоров’я;

- оновлення стратегії і тактики взаємодії педагогів з батьками.

 

Пріоритетний напрям діяльності нашого закладу дошкільної освіти –  еколого-природничий, що передбачає створення для дитини сприятливих умов реалізації всіх її можливостей, розвитку її природних задатків та творчих здібностей, навчання дитини бачити природу, слухати природу, відчувати її запахи, відчувати красу, жити її ритмами, бути її маленькими лікарями; навчити відкривати  образи природи та відображати у зображувальній  діяльності

 

Завдання на 2017/2018 навчальний рік та оздоровчий період

 

  1. Спрямувати роботу педагогічного колективу на формування патріотичних почуттів у дошкільників, поглиблення роботи з національно-патріотичного виховання з урахуванням потреб сьогодення.
  2. Продовжити  роботу з розвитку мовленнєвої  та комунікативної компетенції дошкільників шляхом використання різноманітних форм та методів роботи з дітьми.
  3. Удосконалювати роботу з фізкультурно-оздоровчого напрямку через розширення уявлень дітей  про здоровий спосіб життя та про  основи безпеки життєдіяльності.